Știri și evenimente

Anunț examen de promovare în grad profesional
13-01-2020

Anunț examen de promovare în grad profesional

  • Primaria Comunei Poduri, judetul Bacău organizeaza examen de promovare  in  grad  profesional  in perioada 10.02.2020 – 13.02.2020, în conformitate cu  art. 618, alin 22 din OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ și
  • HG 611-2008 privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare

Anuntam organizarea concursului de promovare  pentru funcţiile publice de executie pentu:

-consilier superior, clasa I, Serviciul financiar contabil, impozite și taxe, achiziții publice, ID post 212758,  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poduri, jud.Bacau

-consilier superior, clasa I, Serviciul financiar contabil, impozite și taxe, achiziții publice, ID post 212761,  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poduri, jud.Bacau

-consilier principal, clasa I, Serviciul financiar contabil, impozite și taxe, achiziții publice, ID post 440406,  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poduri, jud.Bacau

-consilier superior, clasa I, Compartiment juridic, stare civilă, ID post 212775,  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poduri, jud.Bacau

-consilier principal, clasa I, Biroul Poliție Locală, ID post 212779,  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poduri, jud.Bacau.

                 I.Desfasurarea examenului

          Dosarul de inscriere la examen se depune de catre canditati in termen de 20 de zile , de la data afisarii anuntului

          Examenul de promovare in grad profesional se organizeaza la sediul Primariei  Comunei Poduri judetul Bacău, in perioada 10.02.2020 proba scrisa și in data de 13.02.2020 proba interviului.

          Examenul consta in 3 etape:

1)Selectia dosarelor care va avea loc  in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de inscriere la examen;

2)Proba scrisa va avea loc in data de 10.02.2020 la sediul Primariei  comunei Poduri, incepand cu ora 10.00;

3)Proba interviu va avea loc in data de 13.02.2020.

         Proba scrisa si interviul se puncteaza cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe de examen este de 50 de  puncte. Punctajul final pentru promovarea examenului este de minim 100 de puncte si se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute la proba scrisa si la interviu.

        Rezultatul final al examenului de promovare in grad profesional se comunica candidatilor prin afisare la avizierul institutiei in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea interviului.

 

         II.Conditii  de participare

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 479  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, respectiv:

-        Sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul professional al functiei publice in care promoveaza

-        Sa fi obtinut cel putin calificativul “bine”la evaluarea performantelor individuale  in ultimii 2 ani de activitate

-        Sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile Codului Administrativ

         Dosarele de inscriere la examen,conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008, modificata si completata va contine in mod obligatoriu:
     a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 care se gaseste la secretariat.

    

        Dosarele de inscriere la examen se vor depune la secretariat .

 

        Bibliografia pentru examen este prevazuta in anexa la prezentul anunt.

 

       Anuntul  de examen este afisat pe pagina de internet  a Primariei comunei Poduri, Judetul Poduri si la avizierul institutiei.

 

 

 

 

 

P R I M A R

 

ALBU DIANA NARCISA

 

 

B I B L I O G R A F I A:

 

Bibliografia comuna pentru toate posturile:

 1.Constitutia Romaniei;
2.OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, partea a III a, partea a VI a

3.Legea 554-2004 privnd contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

 

     Bibliografia specifica postului de consilier in cadrul Seviciului de Serviciului financiar-contabil, impozite si taxe locale:

 

1.Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea 207/2015– privind Codul de procedură fiscala

    3.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. V – Finanţarea instituţiilor publice.

5. Legea nr.98/2016 privind Achizițiile publice

    4.HG 395/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prvederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind Achizițiile Publice

 

Bibliografia specifica postului de consilier in cadrul Compartimentului juridic, stare civilă:

 

1.Legea 544/2001 privind acces la informații de interes public;

2. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

3. Hotărărea 64/2011 privind aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă

 

Bibliografia specifica postului de consilier in cadrul Biroului Poliției Locale:

 

1.    Legea nr. 155/2010- Legea Poliției Locale.

2.    Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului- Cadru de organizare și funcționare a poliției locale

3.    Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

NOTA:

Toate actele normative enumerate vor fi studiate cu modificările şi completările ulterioare la zi.

 

SECRETAR GENERAL,

SANDU POPA CRISTINA

 

18-10-2019

Anunt public privind decizia etapei de încadrare

SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, titular al proiectului „ Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului și necesită evaluarea adecvată și nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încarare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, din municipiul Bacău, str. Oituz, nr.23, în zilele de luni -joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: hhtp://anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data  publicării anuntului pe pagăna de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacău.
Publicul·interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM,Bacau în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agenției pentru Protectia Mediului Bacau.

INFORMARE
27-08-2019

INFORMARE

SOLOCITARE EMITERE ACORD DE MEDIU PENTRU PROIECTUL ,,PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL BACAU IN PERIOADA 2014- 2020 "

15-07-2019

Rezultate concurs probă scrisă post consilier urbanism

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE CONSILIER GRAD ASISTENT- ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI URBANISM

Rezultate concurs pentru funcția de execuție consilier grad asistent
12-07-2019

Rezultate concurs pentru funcția de execuție consilier grad asistent

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE CONSILIER GRAD ASISTENT- ÎN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE, ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNT
04-07-2019

ANUNT

-Afisarea rezultatului privind selecția dosarelor pentru susținerea CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCTIEI PUBLICE DE CONSILIER GRAD ASISTENT- COMPARTIMENTUL URBANISM

 

-Afisarea rezultatului privind selecția dosarelor pentru susținerea CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCTIEI PUBLICE DE CONSILIER GRAD ASISTENT- SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE, ACHIZIȚII PUBLICE

 

ANUNT
13-06-2019

ANUNT

ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE CONSILIER GRAD ASISTENT- ÎN CADRUL COMPARIMENTULUI URBANISM SI AMENAJARE A TERITORIULUI

ANUNT
12-06-2019

ANUNT

ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE CONSILIER GRAD ASISTENT- ÎN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE, ACHIZIȚII PUBLICE

Anunt
13-05-2019

Anunt

Anunt privind consultarea propunerilor de Plan Urbanistic Zonal aferent investitiei ,, CONSTRUIRE SALA DE FESTIVITATI COMUNA PODURI JUDETUL BACAU "

ANUNT
13-02-2019

ANUNT

ANUNT PRIVIND CONSULTAREA PROPUNERILOR PRELIMINARE

Înapoi

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează

free hits
Track My Website