CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE VACANTE DE ASISTENT SOCIAL
2018-08-11 14:19:54

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE VACANTE DE ASISTENT SOCIAL

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE VACANTE DE ASISTENT SOCIAL
Primaria comunei Poduri, judetul Bacau, organizeaza concurs pentru ocuparea funcției contractuale perioadă determinată, respectiv:
• asistent social UNICEF.

Probele stabilitite pentru concurs sunt urmatoarele:
• Selectia dosarelor de inscriere
• Proba scrisa 29.08.2018 ora 1000 ,la sediul institutiei
• Interviul 31.08.2018 ora 12 00 , la sediul institutiei

Conditii de participare
Criteriile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

a) are cetăţenia română si domiciliul in Romania;
1. b) cunoaşte limba română scris şi vorbit;
2. c) are vârsta de minimum 18 ani îndepliniţi;
3. are capacitatea deplină de exerciţiu;
4. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
5. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
6. nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
7. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
Criteriile speciale pentru ocuparea postului de asistent social sunt:
- Studii de specialitate : universitare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale, sau master
-Vechime in specialitatea studiilor 2 ani.
• Perfecționări ( specializări): - activități de formare și dezvoltare profesională centrate pe beneficiar, pe dezvoltarea capacității comunității/autorităților locale
• Cunoștinte de operare/programare pe calculator ( necesitate și nivel): Cunoștințe de operare a calculatorului, în special pachetul Office (Word și Excel) și navigare internet
• Limbi străine3) ( necesitate și nivel4 ) de cunoaștere): -
• Abilități, calități și aptitudini necesare: Capacitate de organizare și prioritizare a muncii, bune capacități de comunicare și relaționare, creativitate și spirit de inițiativă, aptitudini de a lucra în echipă multidisciplinară și de a stabili relații armonioase și eficace, atât la nivel local cât și în relație cu instituții județene și UNICEF
• Cerințe specifice 5) : Cunoașterea / familiaritatea cu problemele socio-medicale ale localității, cunoștințe cu privire la legislația specifică drepturilor copilului, legislația privind reforma în sănătate și programele naționale de sănătate.
• Competența managerială ( cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale):

• Actele necesare pentru inscrierea la concurs precum si si bibliografía se afla afisate la sediul institutiei. Relatii suplimentare la tel 0234/369.004''

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la secretarul comunei pana la adata de 17.08.2018, ora 1200- un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte
• cerere de înscriere la concurs adresată conducucatorului unitatii
• formularul de înscriere;
• copia actului de identitate;
• curriculum vitae;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/ sau în specialitatea studiilor;
• cazierul judiciar; sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
• adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;( adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății)
• recomandare de la ultimul loc de muncă.
• Declaratie ca nu a desfasurat activitati de politie politica
• Declaratie ca in ultimii 7 ani nu a fost destituit dint-o functie publica sau nu i-a incetat contractulu individual de munca din motive disciplinare
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. .
Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.0234.369004- Sandu Popa Cristina

PRIMAR
ALBU DIANA NARCISA

 

 


BIBLIOGRAFIE
ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL-SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din instituţiile publice;
4. Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificările şi compketările ulterioare;
5. HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
6. Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
8. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
NOTA:
Toate actele normative enumerate vor fi studiate cu modificările şi completările ulterioare la zi.
SECRETAR,
SANDU POPA CRISTINA

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează