CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

ANUNT
2019-06-12 15:47:12

ANUNT

ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE CONSILIER GRAD ASISTENT- ÎN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE, ACHIZIȚII PUBLICE

Unitatea Administrativ Teritorială Poduri cu sediul în: localitatea Poduri județul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului financiar contabil, impozite și taxe, achiziții publice

Tip concurs: recrutare pentru
• proba scrisa are loc in data de 12 iulie 2019 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau
• interviul se va desfăşura în data de 15 iulie 2019, ora 14 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau .

Observatii suplimenatre: Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III a, la sediul Primariei comunei Poduri

Conditii de participare
* Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea 188-1999 (r2), cu modificarile si completarile ulterioare
* Studii universitare absolvite cu diploma de licenta, respective studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice
• Vechime in specialitatea functiei de minim 1 an
Dosar de inscriere va cuprinde:
• formularul de înscriere, conform anexei 3 la HG 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare
• curriculum vitae, modelul comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări;
• copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
• adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
• cazierul juridic.
Copiile dupa actele prevazute masi sus, se prezinta insotite de documente originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE CONSILIER GRAD ASISTENT

Serviciului financiar contabil, impozite şi taxe, achiziţii publice,
1. Constitutia Romaniei
2. .Legea 188-1999, privind statutul funcţionarului public (r2), cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 7-2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea 215-2001, Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

7. Legea nr. 82/1991 legea contabilitatii republicata in anul 2008;

8. O.M.F.P. NR. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institrutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia;

9. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

10. Ordinul nr. 2861/2009 al Ministrului finantelor publice locale pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si de capital proprii;


NOTA:
• Toate actele normative enumerate vor fi studiate cu modificările şi completările ulterioare la zi.


PRIMAR COMUNA PODURI
ALBU DIANA NARCISA


Date contact: Sandu Popa Cristina tel.0234/369004, fax 0234/369000

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează