CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

ANUNT
2019-06-13 12:25:58

ANUNT

ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE CONSILIER GRAD ASISTENT- ÎN CADRUL COMPARIMENTULUI URBANISM SI AMENAJARE A TERITORIULUI

Unitatea Administrativ Teritorială Poduri cu sediul în: localitatea Poduri județul Bacău, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul
comparimentului urbanism si amenajare a teritoriului

Tip concurs: recrutare pentru
• proba scrisa are loc in data de 15 iulie 2019 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau
• interviul se va desfăşura în data de 17 iulie 2019, ora 14 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau .

Observatii suplimenatre: Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III a, la sediul Primariei comunei Poduri

Conditii de participare
* Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea 188-1999 (r2), cu modificarile si completarile ulterioare
* Studii universitare absolvite cu diploma de licenta, respective studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor inginerești
Vechime in specialitatea functiei de minim 1 an
Dosar de inscriere va cuprinde:
• formularul de înscriere, conform anexei 3 la HG 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare
• curriculum vitae, modelul comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări;
• copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
• adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
• cazierul juridic.
Copiile dupa actele prevazute masi sus, se prezinta insotite de documente originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE CONSILIER - urbanism

• Constitutia Romaniei
• Legea 188-1999, privind statutul funcţionarului public (r2), cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 7-2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea 215-2001, Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
• Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 - privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii,
• Legea nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare;
• H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
• OG 27/2002 privind reglementarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor
• Legea 554-2004 privnd contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea 544- 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 


NOTA:
• Toate actele normative enumerate vor fi studiate cu modificările şi completările ulterioare la zi.


PRIMAR COMUNA PODURI
ALBU DIANA NARCISA

 

-Date contact: Sandu Popa Cristina tel.0234/369004, fax 0234/369000
e-mail autoritatealocala@yahoo.com.

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează