CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Serviciul de urgență 112

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

Anunț concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale
2021-11-03 15:50:06

Anunț concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale

 

     Primaria comunei Poduri, judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale, perioada nedeterminata, respectiv:

·         Funcția contractuală de șofer

·         Funcția contractuală de fochist

·         Fucția contractuală de inspector – asistență socială

   Probele stabilitite pentru concurs sunt urmatoarele:

·         Selectia dosarelor de inscriere

·         Proba scrisa

·         Interviu

 

Conditiile de desfasurare a concursului pentru postul de șofer :

·         dosarele de inscriere se  depun  la sediul Primariei comunei Poduri până la data de  13.11.2021, ora 12.

·         proba scrisa are loc in data de 26.11. 2021 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

·         interviul se va desfăşura în data de 29 11. 2021, ora 12  la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

Conditii speciale de participare la concurs pentru ocuparea postului de  șofer

·         Studii medii,  absolvite cu sau fără diplomă de bacaluareat,

·        Permis de conducere categoria B, C, E

·        Vechime in muncă, minim  5 ani

Conditiile de desfasurare concurs pentru postul de fochist:

·         dosarele de inscriere se  depun  la sediul Primariei comunei Poduri până la data de  13.11.2021, ora 12.

·         proba scrisa are loc in data de 26 noiembrie 2021 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

·         interviul se va desfăşura în data de 29 noiembrie  2021, ora 12  la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

Conditii speciale de participare la concurs pentru ocuparea postului de fochist

·         Studii medii, absolvite cu sau fără diplomă de bacaluareat,

·         (constituie un avantaj permisul de conducere pentru catgoria B )

·         Vechime in muncă, minim 5 ani

Conditiile de desfasurare concurs pentru postul de inspector -asistentă socială:

·         dosarele de inscriere se  depun  la sediul Primariei comunei Poduri până la data de  13.11.2021, ora 12.

·         proba scrisa are loc in data de 26 noiembrie 2021 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

·         interviul se va desfăşura în data de 29 noiembrie  2021, ora 12  la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

Conditii speciale de participare la concurs pentru ocuparea postului de inspector- asistență socialî

Conditii speciale de participare la concurs pentru ocuparea postului de inspector- asistență socială

·        Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență

·        Vechime în muncă, minim 1 an.

Conditii generale de participare la concurs:

·         are cetăţenia română şi domiciliul în România;

·         cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

·         are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

·         are capacitate deplină de exerciţiu;

·         are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei contractuale pentru care candidează, atestată pe bază de  adeverinţă medicală;

·         nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri, a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, atestată prin cazier

 

Dosar de inscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii

·         curriculum vitae, modelul comun european;

      ·  copia actului de identitate;

      ·  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea

unor specializări şi perfecţionări; 

·         copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei ; 

·          adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

·         cazierul juridic.

Copiile dupa actele prevazute masi sus, se prezinta insotite de documente originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Bibliografia  este atasata prezentului anunt.

 

Relatii se pot obţine  de la Primaria comunei Poduri, jud. Bacau.

Persoane de contact : secretarul comunei, Sandu Popa Cristina Mihaela   – Telefon 0234/369004

 

 

PRIMAR

MICLĂUȘ DIANA NARCISA

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  PENTRU  OCUPAREA  POSTURILOR

DE :  SOFER ȘI FOCHIST  

 

1.     OUG 57/2019 privind Codul administrativ, partea a II și a III a

2.     Legea 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare, 

3.     Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare

4.     Legea 53/2003- Codul Muncii

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  PENTRU  OCUPAREA  POSTURILOR

DE :  INSPECTOR – ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

 

1.     OUG 57/2019 privind Codul administrativ

2.     HG 797/2017, pentru aprobarea Regulamentului-cadru  de organizare si functionare ale serviciilor publice de asisenta sociala si ale structurii orientative de personal?

3.     Legea asistentei sociale Nr.292/2011cu modificările și completările ulterioare

4.     OUG 42/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

5.     Legea 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

6.     HG 38/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 277/2010

 

 

 

PRIMAR,

COMUNA PODURI

 MICLĂUȘ DIANA NARCISA

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează