CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR CONTRACTUALE VACANTE DE INSPECTOR CU ATRIBUȚII DE CASIER ȘI ADMINISTRATOR CĂMIN
2018-01-09 16:28:12

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR CONTRACTUALE VACANTE DE INSPECTOR CU ATRIBUȚII DE CASIER ȘI ADMINISTRATOR CĂMIN

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR CONTRACTUALE VACANTE DE INSPECTOR CU ATRIBUȚII DE CASIER ȘI ADMINISTRATOR CĂMIN
Primaria comunei Poduri, judetul Bacau, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2(doua) posturi contractuale perioadă nedeterminată, respectiv:
• Funcția contractuală de inspector (compartiment casierie) treapta I.
• Funcția contractuală de administrator cămin

Probele stabilitite pentru concurs sunt urmatoarele:
• Selectia dosarelor de inscriere
• Proba scrisa 01.02.2018 ora 1000 ,la sediul institutiei
• Interviu 2.02.2018 ora 12 00 , la sediul institutiei

Conditii de participare
Criteriile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

a) are cetăţenia română si domiciliul in Romania;
1. b) cunoaşte limba română scris şi vorbit;
2. c) are vârsta de minimum 18 ani îndepliniţi;
3. are capacitatea deplină de exerciţiu;
4. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
5. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
6. nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
7. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
Criteriile speciale pentru ocuparea postului de inspector cu atributii de casier sunt:
-studii superioare , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: stiinte economice sau administrative
-Vechime in specialitatea studiilor 2 ani.
Criteriile speciale pentru ocuparea postului de administrator cămin.
- vechime 5 ani.
• Actele necesare pentru inscrierea la concurs precum si si bibliografía se afla afisate la sediul institutiei. Relatii suplimentare la tel 0234/369.004''

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la secretarul comunei pana la adata de 19.01.2018, ora 1200- un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte
• cerere de înscriere la concurs adresată conducucatorului unitatii
• formularul de înscriere;
• copia actului de identitate;
• curriculum vitae;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în administraţia publică si vechimea în funcţii de conducere;
• cazierul judiciar; sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
• adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;( adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății)
• recomandare de la ultimul loc de muncă.
• Declaratie ca nu a desfasurat activitati de politie politica
• Declaratie ca in ultimii 7 ani nu a fost destituit dint-o functie publica sau nu i-a incetat contractulu individual de munca din motive disciplinare
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. .
Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.0234.369004- Sandu Popa Cristina

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează