CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

Anunț examen de promovare în grad profesional
2020-01-13 13:45:08

Anunț examen de promovare în grad profesional
  • Primaria Comunei Poduri, judetul Bacău organizeaza examen de promovare  in  grad  profesional  in perioada 10.02.2020 – 13.02.2020, în conformitate cu  art. 618, alin 22 din OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ și
  • HG 611-2008 privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare

Anuntam organizarea concursului de promovare  pentru funcţiile publice de executie pentu:

-consilier superior, clasa I, Serviciul financiar contabil, impozite și taxe, achiziții publice, ID post 212758,  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poduri, jud.Bacau

-consilier superior, clasa I, Serviciul financiar contabil, impozite și taxe, achiziții publice, ID post 212761,  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poduri, jud.Bacau

-consilier principal, clasa I, Serviciul financiar contabil, impozite și taxe, achiziții publice, ID post 440406,  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poduri, jud.Bacau

-consilier superior, clasa I, Compartiment juridic, stare civilă, ID post 212775,  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poduri, jud.Bacau

-consilier principal, clasa I, Biroul Poliție Locală, ID post 212779,  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poduri, jud.Bacau.

                 I.Desfasurarea examenului

          Dosarul de inscriere la examen se depune de catre canditati in termen de 20 de zile , de la data afisarii anuntului

          Examenul de promovare in grad profesional se organizeaza la sediul Primariei  Comunei Poduri judetul Bacău, in perioada 10.02.2020 proba scrisa și in data de 13.02.2020 proba interviului.

          Examenul consta in 3 etape:

1)Selectia dosarelor care va avea loc  in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de inscriere la examen;

2)Proba scrisa va avea loc in data de 10.02.2020 la sediul Primariei  comunei Poduri, incepand cu ora 10.00;

3)Proba interviu va avea loc in data de 13.02.2020.

         Proba scrisa si interviul se puncteaza cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe de examen este de 50 de  puncte. Punctajul final pentru promovarea examenului este de minim 100 de puncte si se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute la proba scrisa si la interviu.

        Rezultatul final al examenului de promovare in grad profesional se comunica candidatilor prin afisare la avizierul institutiei in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea interviului.

 

         II.Conditii  de participare

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 479  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, respectiv:

-        Sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul professional al functiei publice in care promoveaza

-        Sa fi obtinut cel putin calificativul “bine”la evaluarea performantelor individuale  in ultimii 2 ani de activitate

-        Sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile Codului Administrativ

         Dosarele de inscriere la examen,conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008, modificata si completata va contine in mod obligatoriu:
     a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 care se gaseste la secretariat.

    

        Dosarele de inscriere la examen se vor depune la secretariat .

 

        Bibliografia pentru examen este prevazuta in anexa la prezentul anunt.

 

       Anuntul  de examen este afisat pe pagina de internet  a Primariei comunei Poduri, Judetul Poduri si la avizierul institutiei.

 

 

 

 

 

P R I M A R

 

ALBU DIANA NARCISA

 

 

B I B L I O G R A F I A:

 

Bibliografia comuna pentru toate posturile:

 1.Constitutia Romaniei;
2.OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, partea a III a, partea a VI a

3.Legea 554-2004 privnd contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

 

     Bibliografia specifica postului de consilier in cadrul Seviciului de Serviciului financiar-contabil, impozite si taxe locale:

 

1.Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea 207/2015– privind Codul de procedură fiscala

    3.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. V – Finanţarea instituţiilor publice.

5. Legea nr.98/2016 privind Achizițiile publice

    4.HG 395/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prvederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind Achizițiile Publice

 

Bibliografia specifica postului de consilier in cadrul Compartimentului juridic, stare civilă:

 

1.Legea 544/2001 privind acces la informații de interes public;

2. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

3. Hotărărea 64/2011 privind aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă

 

Bibliografia specifica postului de consilier in cadrul Biroului Poliției Locale:

 

1.    Legea nr. 155/2010- Legea Poliției Locale.

2.    Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului- Cadru de organizare și funcționare a poliției locale

3.    Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

NOTA:

Toate actele normative enumerate vor fi studiate cu modificările şi completările ulterioare la zi.

 

SECRETAR GENERAL,

SANDU POPA CRISTINA

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează