CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI VACANTE DE ADMINISTRATOR PUBLIC DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PODURI
2017-01-09 10:53:43

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI VACANTE DE ADMINISTRATOR PUBLIC DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PODURI

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE VACANTE DE ADMINISTRATOR PUBLIC


- Proba scrisa se desfasoara in data de 6.02..2017, ora 10.00 , la sediul institutiei
- Interviul se desfasoara in data de 8.02.2017, ora 12.00 , la sediul institutiei
Interviul va consta în prezentarea şi susţinerea de către candidaţi a unui proiect de management privind asigurarea desfăşurării în condiţii de performanţă a activităţii curente şi de perspectivă a Primariei comunei Poduri.


Conditii de participare


Criteriile generale pentru ocuparea postului de administrator public sunt:


a) are cetăţenia română si domiciliul in Romania;
1. b) cunoaşte limba română scris şi vorbit;
2. c) are vârsta de minimum 18 ani îndepliniţi;
3. are capacitatea deplină de exerciţiu;
4. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
5. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
6. nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
7. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă.recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;


Criteriile specifice pentru ocuparea postului de administrator public sunt:


studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: juridic, economic sau administrativ
1. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 10 ani;
2. experienţă în funcţii de conducere minim 2 ani;
3. experiență în administrația publică
4. abilităţi, calităţi si aptitudini:
• organizare şi coordonare;
• analiză şi sinteză;
• control şi identificare a deficienţelor;
• planificare şi acţiune strategică;
• rezolvarea eficientă a problemelor;
• comunicare eficace oral şi în scris;
• lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia;
• bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general;
• bune abilităţi în gestionarea resurselor umane;
• capacitate de consiliere şi îndrumare;
• abilităţi de mediere şi negociere
• gestionarea eficientă a resurselor alocate;
• Actele necesare pentru inscrierea la concurs precum si si bibliografía se afla afisate la sediul institutiei. Relatii suplimentare la tel 0234/369.004''

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la secretarul comunei pana la adata de 27.01.2017, ora 1200- un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:


• formularul de înscriere;
• copia actului de identitate;
• curriculum vitae;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în administraţia publică si vechimea în funcţii de conducere;
• cazierul judiciar;
• adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• recomandare de la ultimul loc de muncă.
• Declaratie ca nu a desfasurat activitati de politie politica
• Declaratie ca in ultimii 7 ani nu a fost destituit dint-o functie publica sau nu i-a incetat contractulu individual de munca din motive disciplinare
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. .
Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.0234.369004,- Sandu Popa Cristina


BIBLIOGRAFIE


Administrator public


1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.195/2006 - legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează