CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Serviciul de urgență 112

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE pentru functia publica de executie de polițist local
2022-07-07 14:35:57

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE pentru  functia publica de executie de polițist local

 

          In temeiul  prevederilor art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  functiei publice de executie  vacante de  Polițist local grad principal, clasa III, in cadrul Biroului de Poliție Locală ID post 212783 pe perioada nedeterminata si  cu program normal de lucru de 8 ore /zi, adică 40 ore/săptămână din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poduri, judetul Bacau, avand adresa comuna Poduri, str. General Nicolae Șova, nr. 170, datele de contact:tel: 0234.369004, fax 0234.369000, email: comunapoduri@yahoo.com.

Calendarul concursului :

a) Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 07.07.2022 pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe site-ul Primăriei comunei Poduri, județul Bacau;

b) Selecția dosarelor: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

c) Proba scrisă: 08.08.2022, ora 10,00;

d) Interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs la registratura Primăriei comunei Poduri, județul Bacau va fi de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 07.07.2022 -26.07.2022.

Secretar al comisiei și persoană de contact: – Sandu Popa Cristina Mihaela, secretar general comuna Poduri.
Datele de contact ale persoanei de contact: –  0743151841, tel. 0234/369004/fax 0234/369000, e-mail:cristina_sandupopa@yahoo.com.

 

Condiţiile de ocupare:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

- alte condiţii specifice: deplasări curente în zonele de responsabilitate, rezistenţă la efort fizic şi pentru patrulă pedestră, permis de conducere minim categoria B, aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii, 

-permis port arma.

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Conținutul dosarul de concurs:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Bibliografie și tematică

1.Constitutia Romaniei, republicată;

2.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

a)Partea I – Dispoziţii generale – Titlul III – art. 6-13;

b)Partea III – Administraţie publică locală – Titlul V – cap.V

c) Partea VI - Titlul I şi Titlul II;

d) Partea VII

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare-

5. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

6. Legea 155/2010 a Politiei Locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. HGR 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si Functionare a Politiei Locale, cu completarile si modificarile ulterioare;

8. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

14. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare;

15. Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;

18. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

 

Primar,

MICLĂUȘ DIANA NARCISA

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează