CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Serviciul de urgență 112

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE post consilier, grad asistent și post consilier, grad principal în cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor
2022-07-21 17:02:19

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE post consilier, grad asistent și post consilier, grad principal în cadrul  Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor

In temeiul prevederilor art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două functii publice de executie vacante de, consilier, grad asistent ID post 567965 și consilier grad principal ID post 567967 in cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor pe perioada nedeterminata si cu program normal de lucru de 8 ore /zi, adică 40 ore/săptămână din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poduri, judetul Bacau, avand adresa comuna Poduri, str. General Nicolae Șova, nr. 170, datele de contact:tel: 0234.369004, fax 0234.369000, email: comunapoduri@yahoo.com.
Calendarul concursului :
a) Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 21.07.2022 pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe site-ul Primăriei comunei Poduri, județul Bacau;
b) Selecția dosarelor: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
c) Proba scrisă: 30.08.2022, ora 10,00;
d) Interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Termenul de depunere a dosarelor de concurs la registratura Primăriei comunei Poduri, județul Bacau va fi de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 21.07.2022 -9.08.2022.
Secretar al comisiei și persoană de contact: - Sandu Popa Cristina Mihaela, secretar general comuna Poduri.
Datele de contact ale persoanei de contact: - 0743151841, tel. 0234/369004/fax 0234/369000, e-mail:cristina_sandupopa@yahoo.com.
Condiţiile de ocupare pentru postul de consilier asistent ID post 567965:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, sociologie, ştiinţe politice sau în domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţe: inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială,management, științe economice
- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
Condiţiile de ocupare pentru postul de consilier principal ID post 567967:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, sociologie, ştiinţe politice sau în domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţe: inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială,management, științe economice
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
Conținutul dosarul de concurs:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii,
e) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
f) cazierul judiciar;
g)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Bibliografie:
1. Constituţia României, republicată
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. H.G. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de
reşedinţă şi ale cărţii de imobil
6. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
7. O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. O.U.G. nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România;
9. Legea nr.235/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România;
10. O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Tematica:
1.Reglementări privind funcţia publică;
2. Reglementări privind administraţia publică;
3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;
4. Reglementari privind resursele umane în administraţia publică;
5. H.G. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de
reşedinţă şi ale cărţii de imobil - integral
6. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; - integral
7. O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - integral
8. O.U.G. nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România;-integral
9. Legea nr.235/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România; - integral
10. O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare. - integral
11. Legea 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public. - integral

Primar,
MICLĂUȘ DIANA NARCISA

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează