CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Serviciul de urgență 112

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

Concurs de promovare
2021-11-22 16:43:49

Concurs de promovare

 

          Primăria Poduri organizează în data de 22 decembrie 2021, la ora 10.00, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Poduri- proba scrisă și 24 decembrie ora 12, interviul. Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei din Comuna Poduri  județul Bacău.

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
          a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

  Dosarul de concurs se depune de către candidaţi pana la data de 17 decembrie 2021, şi conţine în mod obligatoriu:

- copie a carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
          - copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
-formularul de înscriere.

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştiinţelor şi interviu.

 


                                                                      BIBLIOGRAFIE
la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Poduri
pentru funcția publică din cadrul Serviciului de Asistență socială:

 1. Constituția României.

 2. Titlul I,  II și III ale părți VI din OUG 57/2019 cu modificările și completările ulterioare.

 3. OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată , cu modificările și completările ulterioare.

 4. HG 797/2017, pentru aprobarea Regulamentului-cadru  de organizare si functionare ale serviciilor publice de asisenta sociala si ale structurii orientative de personal?

5.Legea asistentei sociale Nr.292/2011cu modificările și completările ulterioare

6. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

7.Legea 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

8.HG 38/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 277/2010

9. Legea 53/2003 - Codul muncii, actualizat.

 10. HG 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE
la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a
pentru funcția publică de jurist:

1. Constituția României.

2. Titlul I,  II și III ale părți VI din OUG 57/2019 cu modificările și completările ulterioare.

3.OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,

4. Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică*)

5.Legea 24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

6.Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public

7. Legea 53/2003 - Codul muncii, actualizat.

8. HG 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

PRIMAR

MICLĂUȘ DIANA NARCISA

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează