CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
2018-06-15 20:49:18

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

A N U N Ţ

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 

Primaria Comunei Poduri, judetul Bacău organizeaza examen de promovare in grad profesional in perioada 03.07.2018 - 05.07.2018 ,conform articolelor 64 si 65 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 126 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare.

I.Desfasurarea examenului
Dosarul de inscriere la examen se depune de catre canditati in termen de 20 de zile , de la data afisarii anuntului
Examenul de promovare in grad profesional se organizeaza la sediul Primariei Comunei Poduri judetul Bacău, in perioada 03.07.2018 proba scrisa si in data de 05.07.2018 proba interviului.
Examenul consta in 3 etape:
1)Selectia dosarelor care va avea loc in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de inscriere la examen;
2)Proba scrisa va avea loc in data de 03.07.2018 la sediul Primariei comunei Poduri, incepand cu ora 10.00;
3)Proba interviu va avea loc in data de 05.07.2018.
Proba scrisa si interviul se puncteaza cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe de examen este de 50 de puncte. Punctajul final pentru promovarea examenului este de minim 100 de puncte si se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute la proba scrisa si la interviu.
Rezultatul final al examenului de promovare in grad profesional se comunica candidatilor prin afisare la avizierul institutiei in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea interviului.

II.Conditii specifice de participare la concurs/examen:
In vederea participarii la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificarile si completarile ulterioare:
- sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care
promoveaza ;
- sa fi obtinut cel putin calificativul"bine" la evaluarea anuala a performantelor profesionale
individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
- sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei
legi.

Dosarele de inscriere la examen,conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008, modificata si completata va contine in mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 care se gaseste la secretariat.

Dosarele de inscriere la examen se vor depune la secretariat .

Bibliografia pentru examen este prevazuta in anexa la prezentul anunt.

Anuntul de examen este afisat pe pagina de internet a Primariei comunei Poduri, Judetul Poduri si la avizierul institutiei.

 

 

P R I M A R

ALBU DIANA NARCISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B I B L I O G R A F I A:

Bibliografia comuna celor 2 posturi:

1.Constitutia Romaniei;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile
ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;
5. Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele; metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.


Bibliografia specifica postului de consilier in cadrul Seviciului de Asistenta Sociala:

 

1. Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
3. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
4. Legea nr 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
5. Legea 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare ;
6. Legea nr. 466/2004 privind statutul profesiei de asistent social;


Bibliografia specifica postului de consilier in cadrul Serviciului financiar-contabil, impozite si taxe locale:

 

1.Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea 207/2015- privind Codul de procedură fiscala
3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare - Cap. V - Finanţarea instituţiilor publice.


NOTA:
Toate actele normative enumerate vor fi studiate cu modificările şi completările ulterioare la zi.

SECRETAR,
SANDU POPA CRISTINA

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează