CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

Primaria comunei Poduri, judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea a 5 posturi contractuale, perioada nedeterminata
2021-03-05 15:48:22

Primaria comunei Poduri, judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea a 5 posturi contractuale, perioada nedeterminata

 

Primaria comunei Poduri, judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea a 5 posturi contractuale, perioada nedeterminata, respectiv:

·         Functia contractuala de asistent medical comunitar

·         Funcția contractuală de instalator/tâmplar

·         Funcția contractuală de mecanic/șofer

·         Funcția contractuală de fochist

·         Funcția contractuală de electrician

 

   Probele stabilitite pentru concurs sunt urmatoarele:

·         Selectia dosarelor de inscriere

·         Proba scrisa

·         Interviu

 

Conditiile de desfasurare concurs pentru postul de asistent medical comunitar:

·         dosarele de inscriere se  depun  la sediul Primariei comunei Poduri până la data de  19.03.2021, ora 12.

·         proba scrisa are loc in data de 29 martie 2021 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

·         interviul se va desfăşura în data de 31 martie 2021, ora 12  la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

Conditii speciale de participare la concurs pentru ocuparea postului  de asistent medical comunitar:

·         Studii postliceale, absolvite cu diplomă, în domeniul medical și atestat de liberă practică.

·         Vechime în specialitatea studiilor, minim 6 luni

Conditiile de desfasurare concurs pentru postul de mecanic/ șofer:

·         dosarele de inscriere se  depun  la sediul Primariei comunei Poduri până la data de  19.03.2021, ora 12.

·         proba scrisa are loc in data de 29 martie 2021 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

·         interviul se va desfăşura în data de 31 martie 2021, ora 12  la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

Conditii speciale de participare la concurs pentru ocuparea postului de mecanic/ șofer

·         Studii medii,  absolvite cu sau fără diplomă de bacaluareat,

·         Permis de conducere categoria B( constituie un avantaj permisul de conducere pentru catgoriile C,E,D )

·         Vechime in muncă , minim 2 ani sau experiență similară în domeniu

Conditiile de desfasurare concurs pentru postul de fochist:

·         dosarele de inscriere se  depun  la sediul Primariei comunei Poduri până la data de  19.03.2021, ora 12.

·         proba scrisa are loc in data de 29 martie 2021 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

·         interviul se va desfăşura în data de 31 martie 2021, ora 12  la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

Conditii speciale de participare la concurs pentru ocuparea postului de mecanic

·         Studii medii, absolvite cu sau fără diplomă de bacaluareat,

·         ( constituie un avantaj permisul de conducere pentru categoria B)

·         Vechime in muncă , minim 2 ani

·         Atestat fochist acreditat Ministerul Muncii

Conditiile de desfasurare concurs pentru postul de electrician:

·         dosarele de inscriere se  depun  la sediul Primariei comunei Poduri până la data de  19.03.2021, ora 12.

·         proba scrisa are loc in data de 29 martie 2021 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

·         interviul se va desfăşura în data de 31 martie 2021, ora 12  la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

Conditii speciale de participare la concurs pentru ocuparea postului de electrician

·         Studii medii,  absolvite cu sau fără diplomă de bacaluareat,

·         ( constituie un avantaj permisul de conducere pentru categoria B )

·         Vechime in muncă , minim 2 ani

Conditiile de desfasurare concurs pentru postul de instalator/ tâmplar:

·         dosarele de inscriere se  depun  la sediul Primariei comunei Poduri până la data de  19.03.2021, ora 12.

·         proba scrisa are loc in data de 29 martie 2021 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

·         interviul se va desfăşura în data de 31 martie 2021, ora 12  la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

Conditii speciale de participare la concurs pentru ocuparea postului de instalator/ tâmplar

·         Studii medii,  absolvite cu sau fără diplomă de bacaluareat,

·         ( constituie un avantaj permisul de conducere pentru categoria B )

·         Vechime in muncă , minim 2 ani sau experiență similară în domeniu

 

Conditii generale de participare la concurs:

·         are cetăţenia română şi domiciliul în România;

·         cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

·         are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

·         are capacitate deplină de exerciţiu;

·         are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei contractuale pentru care candidează, atestată pe bază de  adeverinţă medicală;

·         nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri, a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, atestată prin cazier

 

 

 

 

Dosar de inscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii

·         curriculum vitae, modelul comun european;

      ·  copia actului de identitate;

      ·  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea

unor specializări şi perfecţionări; 

·         copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei ; 

·         copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

·         cazierul juridic.

Copiile dupa actele prevazute masi sus, se prezinta insotite de documente originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

 

Bibliografia  este atasata prezentului anunt.

 

Relatii se pot obţine  de la Primaria comunei Poduri, jud. Bacau.

Persoane de contact : secretarul comunei, Sandu Popa Cristina Mihaela   – Telefon 0234/369004

 

 

PRIMAR

MICLĂUȘ DIANA NARCISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia pentru concursul/examenul de ocupare a postului de asistent medical comunitar în cdrul Primăriei Poduri

 

 

1. OUG 57/2019 privind Codul administrativ, partea a III a

2.Legea 17-2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.  Legea nr.477 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual, din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3Legea nr.292/2011, Legea asistenţei sociale;

4 Ordonanţa Guvernului  nr. 68 /2003 privind serviciile sociale

5.Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;

6. Ordinul ministrului sănătății nr. 961/19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;

8.Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor  de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  PENTRU  OCUPAREA  POSTUURILOR

DE : MECANIC/ SOFER, FOCHIST,  INSTALATOR /TÂMPLAR ȘI ELECTRICIAN

 

 

1.     OUG 57/2019 privind Codul administrativ, partea a III a

2.     Legea 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare, 

3.     Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare

4.     Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual, din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5.     Legea 53/2003- Codul Muncii

 

 

 

 

 

PRIMAR,

COMUNA PODURI

 MICLĂUȘ DIANA NARCISA

 

 

 

 

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează