CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

Primaria comunei Poduri, judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual, perioada nedeterminata, respectiv: • Functie contractuala de asistent medical comunitar UNICEF
2018-11-19 13:13:30

     Primaria comunei Poduri, judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual, perioada nedeterminata, respectiv: •	Functie contractuala de asistent medical comunitar UNICEF

Primaria comunei Poduri, judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual, perioada nedeterminata, respectiv:
• Functii contractuala de asistent medical comunitar UNICEF

Probele stabilitite pentru concurs sunt urmatoarele:
• Selectia dosarelor de inscriere
• Proba scrisa
• Interviu

Conditiile de desfasurare concurs pentru postul de asistent medical UNICEF:
• dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei comunei Poduri până la data de 03.12.2018, ora 12.
• proba scrisa are loc in data de 12 decembrie 2018 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau
• interviul se va desfăşura în data de 14 decembrie 2018, ora 12 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau
Conditii speciale de participare la concurs pentru ocuparea postului asistent medical UNICEF:
• Studii postliceale, absolvite cu diplomă, în domeniul medical și atestat de liberă practică.
• Vechime de specialitate studiilor, minim 3 ani sau experiență similară
Conditii generale de participare la concurs:
• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei contractuale pentru care candidează, atestată pe bază de adeverinţă medicală;
• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri, a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, atestată prin cazie

Dosar de inscriere va cuprinde:
• formularul de înscriere, conform anexei 3 la HG 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare
• curriculum vitae, modelul comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări;
• copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei ;
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
• cazierul juridic.
Copiile dupa actele prevazute masi sus, se prezinta insotite de documente originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Bibliografia este atasata prezentului anunt.

Relatii se pot obţine de la Primaria comunei Poduri, jud. Bacau.
Persoane de contact : secretarul comunei, Sandu Popa Cristina Mihaela - Telefon 0234/369004


PRIMAR
ALBU DIANA NARCISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE SOFER

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual, din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea 215-2001, Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordonanța 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere.

 

 

 

PRIMAR,
COMUNA PODURI
ALBU DIANA NARCISA

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează